پروژه های هلث کراد

با همت شما نیکوکاران عزیز و با همراهی خیرین حوزه سلامت و درمان در تلاش هستیم که کمک های مالی و معنوی را برای پروژه های حوزه سلامت و درمان را جمع آوری کنیم .

۴%

تولید زخم پوش ضد میکروبی
  • ۲۰۰۰۰۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
  • ۸۰۰۷۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۵۰%

تولید نانوالیاف
  • ۱۰۰۰۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
  • ۵۰۰۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۲۴%

کمک به سیل زدگان کرمانشاه
  • ۳۰۰۰۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
  • ۷۰۰۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده